Skip to main content

Våra priser

Vi är anslutna till Försäkringskassan och alla våra vuxna patienter får således tillgång till allmänt tandvårdsbidrag (ATB), i vissa fall särskilt tandvårdsbidrag (STB) samt högkostnadsskydd enligt gällande regler. Försäkringskassan betalar ut det statliga tandvårdsstödet till vårdgivaren.


Vad kostar det?

Vår aktuella prislista finns i en pärm i receptionen. Du får alltid ett skriftligt kostnadsförslag för din planerade behandling.

Du kan även se våra priser och jämföra oss med andra kliniker på www.tandpriskollen.se

Vi föredrar betalning med kort eller Swish. Även kontanter accepteras. Betalning skall, enligt Privattandläkarnas överenskommelse med Konsumentverket, ske senast i samband med sista behandlingstillfället om inget annat överenskommits. Vid eventuell fakturering tillkommer 50:- i faktureringsavgift och betalning skall ske senast inom 20 dagar. Betalningspåminnelsekostnad är 60:-. Dröjsmålsränta är referensränta + 8%. Vid återbud mindre än 24 timmar före bokad tid eller vid uteblivande debiteras enligt gällande taxa.

Ersättning från staten

Vi är anslutna till Försäkringskassan och alla våra vuxna patienter får således tillgång till allmänt tandvårdsbidrag (ATB), i vissa fall särskilt tandvårdsbidrag (STB) samt högkostnadsskydd enligt gällande regler. Försäkringskassan betalar ut det statliga tandvårdsstödet till vårdgivaren.

Det statliga tandvårdsstödet består av:

  • allmänt tandvårdsbidrag (ATB) – 300 kronor (30-64 år) eller 600 kronor per år (24-29 år respektive över 65 år),
  • särskilt tandvårdsbidrag (STB) – förebyggande vård till patienter som på grund av vissa sjukdomar eller funktionshinder löper ökad risk att få problem med tänderna (600 kronor per halvår)
  • ATB kan sparas högst 2 år
  • STB kan sparas högst 6 månader
Ersättning från Region Skåne

Vissa vuxna med särskilda behov av tandvårdsinsatser, långvarigt sjuka eller med tandvårdsstödsintyg kan även få ersättning via Region Skåne och betalar då endast sjukvårdstaxa.

Regionen ger stöd till följande grupper i form av tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift:

  • Personer som har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
  • Personer som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser eller som omfattas av LSS
  • Personer som behöver tandvård som led i sjukdomsbehandling
  • Personer som får viss oralkirurgisk behandling

www.vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/tandvard

Högkostnadsskyddet

TLV, Tandvårds – och Läkemedelsförmånsverket, är den myndighet som beslutar om vilken tandvård som ska ingå i högkostnadsskyddet samt vilket referenspris som gäller.

Högkostnadsskyddet innebär att du vid mer omfattande behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Staten betalar då en del av den totala kostnaden. För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet beräknas utifrån.

Du står själv för tandvårdskostnader som sammanlagt blir 3.000 kronor enligt referensprislistan. Sedan får du ersättning för:

  • 50 procent av kostnader som överstiger 3.000 kr enligt referensprislistan
  • 85 procent av kostnader som överstiger 15.000 kr enligt referensprislistan

Om tandläkaren tar ut ett högre pris än referenspriset för någon åtgärd som ingår i behandlingen får du inte tandvårdsstöd för denna överskjutande del.

Högkostnadsskyddet beräknas under högst 12 månader

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet blir klar. Efter det räknas alla ersättningsberättigande åtgärder som du får gjorda under de följande tolv månaderna in i högkostnadsskyddet. Tolv månader är alltså den maximala längden på en ersättningsperiod.

Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare perioden har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling.

Försäkringskassan kontrollerar så att Tandvårds- och Läkemedelsverkets bestämmelser följs och betalar ut korrekt tandvårdsersättning till tandläkaren.

Barn och Unga Vuxna

Vi är ackrediterade hos Region Skåne och barn och unga vuxna har kostnadsfri tandvård till och med det år man fyller 23 år. Vi kan vid behov remittera till specialister och även detta är kostnadsfritt.

Vad gäller tandreglering anlitar vi en specialist som är urvalsansvarig. Hon beslutar om vilka barn som får kostnadsfri tandreglering enligt Region Skånes gällande kriterier.

Vuxna

Efter att vi undersökt din mun och dina tänder ger vi, i samråd med dig, behandlingsförslag och skriftligt kostnadsförslag.

Ersättningen från Försäkringskassan beräknas efter ett referenspris för varje ersättningsberättigande åtgärd. Referenspriset bestäms av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) .

Läs mer information om högkostnadsskyddet och ersättning.