Skip to main content

Integritetspolicy


Integritetspolicy, Magreth Persson AB

Denna policy förklarar hur vår webbplats tandläkarvillan.se samlar in och behandlar dina uppgifter, vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna policy riktar sig till dig som besöker vår webbplats.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Följande avsnitt förklarar vilka typer av uppgifter som vi kan komma att behandla om dig och för vilka syften. Vi förklarar också hur uppgifterna samlas in och hur länge uppgifterna sparas. 

Tidsbokning och kontakt

Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via mejl eller telefon. För att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen. Läs mer om hur vi behandlar dina patientuppgifter i vår Patientinformation som finns tillgänglig på kliniken.

Marknadsföring via mejl och telefon

Som patient hos oss får du möjlighet att godkänna att vi kommunicerar via mejl, telefon och SMS i informationssyfte i det fall vi finner det indicerat. Vi använder bara dessa kanaler för marknadsföring om vi har fått ditt godkännande. Vår rättsliga grund för behandlingen är ditt samtycke. Du kan när som helst tacka nej till denna marknadsföring genom att skicka oss ett meddelande.

Hur behandlar ni mina patientuppgifter?

Denna policy gäller endast de uppgifter som vi behandlar om dig i samband med ditt besök på vår webbplats. Läs mer om hur vi behandlar dina patientuppgifter i vår Patientinformation som finns tillgänglig på kliniken.

Vem delar ni mina uppgifter med?

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

Vilka rättigheter har jag?

Rätt till tillgång  

Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse 

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv. 

Rätt att bli raderad  

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

Rätt till dataportabilitet 

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.  

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen. 

Rätt till begränsning 

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare. 

Rätt att återkalla samtycke 

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på uppgifterna nedan. 

Rätt att lämna klagomål 

Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet. 

Hur använder du dina rättigheter? 

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka oss ett meddelande. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se. 

Ändringar i denna policy

Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på webbsidan tandläkarvillan.se.  Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Tandläkare Magrethe Persson Toremalm (Tandläkarvillan/Magreth Persson AB, 556256-0705) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy.

Hur kontaktar du oss?

Tandläkarvillan har ett dataskyddsombud Magrethe Persson Toremalm som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på telefon 046-85090 eller via mail kontakt@tandlakarvillan.nu. Integritetspolicyn uppdaterades 2018-05-23